Ugovor o korištenju BizzyBeeShop web trgovine

BizzyBeeShop.com: Shop hosting & Credit card Ugovor

SISTRUM d.o.o., Vijenac Frane Gotovca 2, 10000 Zagreb, OIB 07123756427 (u daljnjem tekstu ISPORUČITELJ)
i
Pravna osoba koja zakupljuje uslugu web trgovine (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)
zajednički pristaju na Ugovorne obaveze opisane u ovom dokumentu i priloženim resursima kroz linkove u njemu

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI
za pružanje usluge postavljanja i posluživanja Web trgovine

Članak 1

ISPORUČITELJ se ovim Ugovorom za potrebe NARUČITELJA obvezuje pružiti uslugu postavljanja i posluživanja Web trgovine NARUČITELJA, tako da je web trgovina vidljiva i dostupna na Internetu.

ISPORUČITELJ se brine o ispravnom funkcioniranju sustava Web trgovine, a NARUČITELJ se brine o upisanim i kreiranim podacima na web trgovini.

Članak 2.

ISPORUČITELJ je ponudio gotovo rješenje web trgovine za NARUČITELJA, te će ga posluživati na Internetu na računalnim sustavima ISPORUČITELJA. Rješenje se postavlja na lokaciji ISPORUČITELJA, odnosno kod ISPORUČITELJEVOG Internet providera.

Rješenje uključuje:

Članak 3.

Radi osiguranja ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora ISPORUČITELJ će:

NARUČITELJ će tijekom korištenja rješenja:

Sve podatke koje NARUČITELJ u sklopu svojih obveza iz prethodne točke dostavi ISPORUČITELJU imaju se smatrati zaštićenim informacijama/poslovnim tajnama te ih ISPORUČITELJ pod prijetnjom raskida ovog Ugovora i naknade štete ne smije predati/dostaviti/dati na uvid trećim fizičkim/pravnim osobama. ISPORUČITELJ odgovara i za postupke svojih zaposlenika.

Članak 4.

Pružanje usluge pokretanja i posluživanja web trgovine NARUČITELJA će započeti po prihvaćanju ovog Ugovora u skladu sa terminskim planom opisanom u daljnjem tekstu i pripadajućim dokumentima.

Članak 5.

NARUČITELJ se obvezuje Usluge ISPORUČITELJA koristiti u skladu s općim pravnim aktima i propisima Republike Hrvatske, te u skladu s Uvjetima korištenja ISPORUČITELJA.

NARUČITELJ se slaže da je u potpunosti pročitao, shvatio i prihvaća dokumente koji definiraju pravila i principe poslovanja Moja-Trgovina.Net i BizzyBeeShop.com.

NARUČITELJ prihvaća sve izmjene u navedenim dokumentima tijekom trajanja Ugovora, te da će sve nove verzije dokumenata biti punovažeće njihovim postavljanjem na navedene lokacije. Navedeni dokumenti predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 6.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor ukoliko ISPORUČITELJ, po vlastitoj krivnji, ne izvršava svoje obaveze iz ovog Ugovora. Ugovorne strane se izričito slažu da NARUČITELJ po uočenim neizvršenim obavezama mora pismeno obavijestiti ISPORUČITELJA.

U slučaju raskida Ugovora od strane NARUČITELJA, on mora podmiriti i platiti račune za sve usluge koje su mu do datuma raskida Ugovora bile isporučene.

Ukoliko ISPORUČITELJ odluči iz bilo kojeg razloga raskinuti ugovor, ima pravo to uraditi. Ugovorne strane se izričito slažu da ISPORUČITELJ mora o tome pismeno obavijestiti NARUČITELJA.

U slučaju prekida ugovora od strane ISPORUČITELJA, NARUČITELJ je dužan podmiriti i platiti račune za sve usluge koje su mu do datuma raskida Ugovora bile isporučene.

Ovaj Ugovor nije vremenski ograničen, a može se raskinuti pisanom izjavom NARUČITELJA, uz otkazni rok od 30 dana i podmirenje svih dugovanja ili pisanom izjavom ISPORUČITELJA, uz otkazni rok od 30 dana. U slučaju raskida Ugovora od strane NARUČITELJA, ISPORUČITELJ nije dužan NARUČITELJU vratiti uplaćeni iznos za neiskorišteni dio Usluge.

Članak 7.

Ukoliko NARUČITELJ iskaže zahtjeve za dodatnim radovima koji nisu definirani u članku 2, ISPORUČITELJ može na zahtjev NARUČITELJA isporučiti dodatne usluge.

Plaćanje usluga se obavlja avansno odjednom, avansno po fazama isporuke usluge ili na drugi način ako je to eksplicitno drugačije dogovoreno s NARUČITELJEM. ISPORUČITELJ zadržava pravo obustavljanja radova na pružanju osnovne i dodatnih usluga ukoliko NARUČITELJ ne ispunjava svoje obaveze plaćanja usluga.

Članak 8.

Autorska imovinska prava na rješenje web trgovine zadržava ISPORUČITELJ. NARUČITELJ ne može ni na koji način distribuirati rješenje web trgovine niti njegove softverske dijelove trećim stranama.

Autorska moralna prava zadržava ISPORUČITELJ i ona čine pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

ISPORUČITELJ zadržava pravo izmjene izvornog koda sustava.

ISPORUČITEJ jamči NARUČITELJU da treće pravne/fizičke osobe nemaju nikakva potraživanja ili vlasnička prava s osnova intelektualnog vlasništva naspram istog.

Članak 9.

ISPORUČITELJ se obvezuje da će usluge pružati po najvišim profesionalnim standardima i po svom najboljem znanju, te u tom pogledu daje puno jamstvo glede funkcionalnosti po njemu pružanih usluga, osim u slučaju više sile definirane zakonom, odnosno kada je u lanac korištenja usluga, uključena treća osoba i njezina oprema.

ISPORUČITELJ nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu višom silom, uporabom usluge od strane NARUČITELJA, ili spriječenosti NARUČITELJA da iz bilo kojih razloga, funkcionalnu uslugu koristi.

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ukoliko je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveza iz ovog Ugovora, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći.

Viša sila uključuje, ali nije ograničena na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, embargo i restrikcije. U slučaju više sile, pogođena ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze iz ovog Ugovora.

Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog nastupa događaja više sile. Kao pisani oblik stranke prihvaćaju komunikaciju jednim od ovdje navedenih sredstava: preporučena pošiljka ili e-mail.

Korisnička podrška

Članak 10.

ISPORUČITELJ se obavezuje ovim ugovorom da će NARUČITELJU pružiti usluge podrške u radu, u kako je to osmišljeno zadanim paketima usluga.

Vrijeme odziva podrške temelji se na sljedećoj tablici:

Kategorija Primjer Vrijeme odziva
Kritičan problem Web ne radi, problemi s naplatom svih kartica i sl. Obično unutar 8 sati, max unutar 24 sata
Ne-kritičan problem Web radi, neke naplate ne prolaze, problem s prikazom nekih stranica Max unutar 3 radna dana
Opće pitanje, upit, instrukcije   5 radnih dana

Podrška NARUČITELJU se primarno vrši putem e-mail poruka. Podrška se pruža isključivo na hrvatskom i engleskom jeziku.

Podrška se pruža isključivo korisnicima koji su redovni u plaćanju. Podrška korisnicima koji sustav koriste u fazi bez naknade ili nisu redoviti u plaćanju nije moguća. Korisnik koji traži usluge podrške mora se jasno identificirati s NARUČITELJEM, kako bi agent podrške uspio odrediti ima li pravo pružiti podršku. U slučaju da se korisnik odbija identificirati, agent podrške ima pravo odbiti pružiti podršku.

Podrška za elektronsko plaćanje kreditnim karticama na web trgovini

Članak 11.

ISPORUČITELJ se, za potrebe NARUČITELJA obvezuje pružiti podršku elektronskom plaćanju kreditnim karticama na Internetu, na NARUČITELJEVOJ web trgovini u sklopu rješenja BizzyBeeShop.com web trgovine.

Ova podrška podrazumijeva da je NARUČITELJ to zatražio i da je usluga tehnički i pravno izvediva. Ukoliko postoji bilo kakav razlog koji sprječava kartično poslovanje, bilo zakonski ili zbog pravila kartične kuće, ISPORUČITELJ nije dužan isporučiti ovaj dio usluge.

ISPORUČITELJ se brine o ispravnom funkcioniranju sustava elektronskog plaćanja sa strane web trgovine, a NARUČITELJ se brine o kreiranim podacima na web trgovini (narudžbe kupaca) i zaštiti privatnosti podataka.

Članak 12.

ISPORUČITELJ će ponuditi gotovo rješenje za autorizaciju kreditnih kartica na Internetu na web trgovini NARUČITELJA, putem kojeg će NARUČITELJ vršiti naplatu svojih roba i usluga. ISPORUČITELJ osigurava hardversku i softversku infrastrukturu za implementaciju rješenja i povezivanje na Kartičarske kuće/ustanove.

NARUČITELJ sklapa ugovor direktno s Kartičarem o plaćanju kreditnim karticama na Internetu. ISPORUČITELJEVO rješenje služi isključivo kao medij za naplatu, te ISPORUČITELJ financijski ne sudjeluje u nikakvoj naplati NARUČITELJEVIH dobara.

Rješenje uključuje:

Članak 13.

Radi osiguranja ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora ISPORUČITELJ će:

NARUČITELJ će tijekom korištenja rješenja:

Članak 14.

U slučaju sumnje ili potvrde o zloupotrebi kreditnih kartica ili sustava u bilo kojoj mjeri, NARUČITELJ će obavijestiti Kartičara i ISPORUČITELJA o nastaloj situaciji.

ISPORUČITELJ se obavezuje da u niti jednom trenutku neće davati informacije o kreditnim karticama kupaca NARUČITELJU. Takvo pravilo nalaže Kartičar i ISPORUČITELJ ga je dužan poštovati, osim ukoliko Kartičar ne izda drugačije naputke.

Ukoliko Kartičar, Kupac ili ISPORUČITELJ primijeti da NARUČITELJ na bilo koji način povredi privatnost podataka ili rad sustava, ISPORUČITELJ zadržava pravo da istovremeno otkaže usluge NARUČITELJU bez prethodne najave i prijavi ponašanje Kartičaru.

ISPORUČITELJ se ne brine i ne može se smatrati odgovornim za robu ili usluge koji su temelj prodajne transakcije, njihovu kvalitetu, cijenu, isporuku, plaćanje niti išta drugo vezano uz prodajni proces. ISPORUČITELJ se neće smatrati odgovornim niti za sve eventualne probleme koji mogu nastati prilikom procesa kupovine, kao što je zloupotreba kartica i ostalo.

ISPORUČITELJ se neće držati odgovornim niti teretiti za nikakve troškove koji su nastali zbog bilo kakvog problema prilikom procesa prodaje/kupovine. Sve nastale sporove u kupovini i prodaji putem web trgovine rješavati će direktno NARUČITELJ, Kupac i Kartičar.

Sve podatke koji su potrebni za ispravno funkcioniranje sustava, bilo da se radi o inicijalnim postavkama ili naknadnim izmjenama, NARUČITELJ je dužan pravovremeno dostaviti ISPORUČITELJU. Ukoliko to ne učini i time ugrozi ispravan rad sustava, ISPRUČITELJ se neće smatrati odgovornim za nastalu situaciju.

Cijene, naplata i ostali uvjeti

Članak 15.

Cijena usluga definiranih ovim Ugovorom javno su objavljene na stranici s cijenama na webu i to stranici ShopHostingPricing.

Prilikom prihvaćanja ovog Ugovora, korisnik ujedno potvrđuje prihvaćanje trenutnog cjenika usluga.

Cijene se mogu promijeniti, a o namjeri promjene cijena ISPORUČITELJ se ne obavezuje pismeno obavijestiti NARUČITELJA, već će nove cijene objaviti na ovoj stranici.

Prilikom izrade novog Cjenika, ISPORUČITELJ može obavijestiti NARUČITELJA, te se može dogovoriti o NARUČITELJEVOM prihvaćanju novog Cjenika usluga.

Članak 16.

Računi se izdaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec. Računi se izdaju u elektronskom obliku i šalju se e-mailom na adresu postavljenu u Green Panel konfiguraciji web trgovine ili drugu adresu ako je drugačije dogovoreno.

NARUČITELJ ima obavezu osigurati da dotična e-mail adresa radi ispravno i uredno zaprima e-mail poruke. ISPORUČITELJ se neće držati odgovornim za ne-zaprimanje računa e-mailom. Svaki poslani račun smatrati će se zaprimljenim ukoliko je uredno poslan – o čemu postoji zapis u ISPORUČITELJEVOM e-mail sustavu, odnosno e-mail sustavu Service providera Moj eRačun.

NARUČITELJ se obvezuje temeljem ispostavljenog računa platiti ISPORUČITELJU cijenu za svaku uslugu koja je predmet ovog Ugovora i to u roku 10 dana od dana izdavanja računa za izvršenu Uslugu u sljedećem mjesecu, na žiro račun ISPORUČITELJA broj IBAN: HR9723600001101917848 koji se vodi kod Zagrebačke Banke d.d. Zagreb.

NARUČITELJ se slaže da će sve eventualne troškove za vođenje web trgovine i kartičnog plaćanja, koji u trenutku potpisivanja ovog Ugovora ne postoje i/ili nisu poznati, a mogu generirati treće strane (izvan ovog Ugovora), pokriti o svom trošku.

Članak 17.

ISPORUČITELJ ima obavezu mjesečno slati račune, NARUČITELJ ima obavezu plaćati naplaćene usluge. U slučaju neplaćanja računa od strane NARUČITELJA, ISPORUČITELJ zadržava pravo koristiti sve zakonski raspoložive mehanizme za naplatu ili prisilnu naplatu nepodmirenih računa.

ISPORUČITELJ zadržava pravo prestanka pružanja usluge ukoliko se računi za usluge uredno ne podmiruju. O tome može, ali ne mora obavijestiti korisnika pismenim elektronskim putem.

Članak 18.

Načini i pravila naplate usluga definiranih ovim Ugovorom javno su objavljeni na stranici ShopHostingPricing.

Prilikom prihvaćanja ovog Ugovora, korisnik ujedno potvrđuje prihvaćanje ovog dokumenta.

Pravila se mogu promijeniti, a o namjeri promjene cijena ISPORUČITELJ se ne obavezuje pismeno obavijestiti NARUČITELJA, već će nova pravila objaviti na ovoj stranici.

Završne odredbe

Članak 19.

Ukoliko bi tijekom realizacije ovog Ugovora došlo do nesporazuma, odnosno neslaganja, ugovorne strane će ih nastojati riješiti sporazumno.

Ukoliko se u slučaju iz prethodnog stava ugovorne strane ne sporazumiju, rješavanje spora povjerit će se nadležnom sudu u Zagrebu.

Članak 20.

Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kada NARUČITELJ potvrdi slaganje s Ugovorom ISPORUČITELJU tako da uključi checkbox na web stranici prilikom pokretanja prve web trgovine. Nije potrebno slati pisani pristanak i slaganje s Ugovorom ISPORUČITELJU. Stranke svojim pristankom potvrđuju da su razumjele i prihvaćaju sva prava i obveze koje iz ovog Ugovora proistječu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga predstavnik NARUČITELJA prihvati na web stranici.

 

Ovaj je dokument podložan izmjenama, stoga savjetujemo korisnicima da se povremeno vrate na ovaj dokument i ponovno ga prouče, kako bi se mogli nesmetano koristiti uslugama BizzyBeeShop.com usluga.