007: Upisujem nove kategorije u Green Panelu, a na webu mi se ne vide

007: I'm creating new categories in the Green Panel, but they don't appear on the site

Upisivanje kategorizacije proizvoda, radite putem Green Panela tako da otvarate nove kategorije i smještate ih u hijerarhijsku strukturu, kako će se one prikazivati na webu.

Creating the product categorization is done in Green Panel. You create new categories and place them in a hierarchical structure, so they can be displayed on the web.

Dok upisujete nove kategorije - ako pogledate na stranicu web trgovine, može vam se dogoditi da novo-upisane kategorije ne vidite na webu.

While you create new categories – if you look at the web page, it can happen that you don’t see new categories on the web.

Nekoliko je ovdje stvari s kojima Vas želimo upoznati.

There’s few things we need to introduce you to.

 

Poveži s webom / Link to webs

BizzyBeeShop sustav je napravljen na način da trgovac može imati jedan ili više webova. Ti webovi mogu biti:

  • Više odvojenih web trgovina s različitim prodajnim asortimanima
  • Jedan Maloprodajni, jedan Veleprodajni web
  • Jedan na hrvatskom jeziku, jedan na engleskom
  • razne druge varijante...

BizzyBeeShop system is made in a way that the merchant can have one or more web shops. Those webs can be:

  • Several separated web shops with different assortment
  • One Retail and one Wholesale web
  • One in Croatian and one in English language
  • Other variations...

Kategorije se u Green Panelu upisuju jedinstveno za cijelog trgovca, bez obzira na to koliko trgovac ima webova. Dakle sve kategorije se definiraju "per-merchant“.

In Green Panel, categories are created uniquely for the entire merchant, no matter on how much web shops merchant has. Therefore, all categories are defined “per-merchant“.

Da biste novu kategoriju (ili cijelu granu kategorija) objavili na web trgovini, morati ćete odabrati gumb "Poveži s webom". Na toj stranici možete odrediti koje će kategorije pripasti kojem webu. Nakon definiranja, obavezno snimite.

In order to publish a category (or the entire branch of categories) on the web, you will have to choose the button “Link to webs”. You can choose which categories you will assign to which web. After you setup the definition, save immediately.

Hijerarhija - 10 minuta / Hierarchy - 10 minutes

Kod definiranja nove kategorije, ili izrade cijele nove grane hijerarhije ponekad Vam se može dogoditi da (iako ste kategoriju povezali s webom) odmah ne pokaže na web stranici. Isto se može dogoditi ukoliko radite hijerarhijski razmještaj kategorija. Hijerarhija kategorija se re-kalkulira u sustavu svakih 10 minuta. Stoga preporučujemo trgovcima, da se koncentriraju na izradu kompletne kategorizacije, i pritom ne gledaju odmah rezultate na web stranici. Što god napravite, kroz neko vrijeme će se sigurno pokazati na webu - ne brinite.

When you define the new category, or you setup the entire new hierarchy branch, sometimes it can happen that (even though you connected the category to the web) the changes are not visible on the web page immediately. The same can happen of you rearrange the category hierarchy in your hierarchy tree. Category hierarchy is recalculated in the system every 10 minutes. Therefore we suggest our merchants to concentrate on the creation of the entire categorization, and not look at the web for immediate results. Whatever you do, after some time, it will be visible on the web - do not worry.

Web cache

Ako pojedinoj kategoriji mijenjate Naziv, isto se tako promjene možda neće odmah vidjeti na webu. Razlog tome je očuvanje performansi sustava, te korištenje tzv. Web cache memorije.

If you change the Name to a certain category, the changes will not be visible immediately on the web too. The reason for this is the preservation of the system performances, through using of so-called Web cache memory.

Više o tome možete pročitati ovdje: Promjene snimljene na proizvodu mi se ne vide odmah na webu

More about that you can find here: The changes I made to a product, are not displayed on the web right away

Princip kako to radi na proizvodima se primjenjuje i na podatke kategorija. Dakle, to radi isto za kategorije i proizvode.

The principle of how it works on products ia applied on category information too. Therefore, it works the same for categories and products.

Aktivna/Neaktivna kategorija / Active/Non-active category

Ponekad Vam se može učiniti sljedeće - jedan dan unesete sve kategorije u Green Panelu, lijepo ih vidite i sve radi na webu. Međutim, sljedeći dan ne vidite mnoge od tih kategorija na web stranici.

Sometimes you can see the following situation – one day you create some categories in the Green Panel, and all is presented on the web. However, the next day you cannot find many of the categories on the web shop.

Ukoliko nemate aktivnih proizvoda unutar neke kategorije, BizzyBeeShop sustav će automatski deaktivirati sve takve kategorije. Kategorije sustav neće brisati, a ukoliko želite kategoriju ponovno vidjeti na webu - samo je trebate ponovno aktivirati.

If there are some categories with no active products inside, BizzyBeeShop system will automatically deactivate all such categories. The categories will not be deleted in the system, and if you want to see the category on the web again – all you need to do is to activate it again.

Ovim načinom se sustav brine da na web trgovini ne stoje kategorije koje su prazne. Kupcima nije dobro prikazivati prazne kategorije.

This is the way the system improves the webshop, by not allowing empty categories on the web. It’s not good practice to show empty categories to buyers.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...