008: Sličice kategorija

008: Category thumbnails

Ponekad neka kategorija proizvoda sadrži veliki broj artikala. Tada, tipično otvaramo pod-kategorije i svrstavamo proizvode u te pod-kategorije. Tako postižemo bolji pregled proizvoda, bolju kategorizaciju, pretraživost proizvoda za kupca.

Sometimes, a category can contain a large number of products inside. Tipically, we then create sub-categories and we sort the products into those sub-categories. This way we achieve better view of products, better categorization, and product searchability for the buyer.

Kada kupac odabere prvu, vršnu kategoriju, prikazati će se lista sa velikim brojem artikala, koja je kupcu potpuno nepotrebna i ne koristi ničemu.

After the buyer selects the first, top-level category, the huge list of products will be displayed. That kind of list is totally unusable and unnecessary.

BizzyBeeShop ima mogućnost da dotičnu kategoriju napravite na način da, umjesto što prikazuje proizvode, prikazuje male sličice pod-kategorija, putem kojih će se kupca uputiti da uđe u pod-kategoriju prije nego gleda proizvode.

BizzyBeeShop has the possibility that allows you to make this cateogry in a way that, instead of showing products, it can show little sub-categories images. These images will allow the buyer to enter the sub-category before showing the products.

Evo primjera kako to izgleda, na ovom linku: https://bb_default_elegance.bizzybeeshop.com/informatika.aspx.

Here is the example how this looks, at this link: https://bb_default_elegance.bizzybeeshop.com/informatika.aspx.

 

Da biste ovo postigli sami na svojoj BizzyBeeShop web trgovini, pratite sljedeće jednostavne upute.

To accomplish this by yourself, on your BizzyBeeShop web shop, please follow next simple instructions.

Označavanje kategorije za Category Thumbnails / Marking the category for Category Thumbnails

Dotičnu veliku kategoriju, koja ima puno proizvoda i pod-kategorija - podesite tako da u atributu "Poseban prikaz" odaberete opciju "Sličice podkategorija (CATEGORY_THUMBS)".

The big category, containing lots of products and sub-categories - you setup in a way the attribute "Special display" you choose the option "Sličice podkategorija (CATEGORY_THUMBS)".

Nakon par minuta (refresh Web cachea) ta će se kategorija na webu prikazivati tako da će umjesto proizvoda pokazati pod-kategorije. Inicijalno bez slika. Ali to se lako dodaje, u sljedećem koraku.

After few minutes (refresh Web cache ) that category will show sub-categories on the web shop, instead of products. Initially, without the images. But this is easily added, in the next step. 

Dodavanje sličica (thumbnails) pod-kategorijama / Adding images (thumbnails) to sub-categories

Svakoj pod-kategoriji sada možete dodati Thumbnail sličicu. Jednostavno uđete u promjenu pod-kategorije, te uploadate sličicu.

You can add a Thumbnail image to each of sub-categories. Simply, you enter to change the sub-category, and you upload the image.

Na sljedećoj slici je opisan proces dodavanja Tunmbnail-a, pomoću strelica sa brojevima koji označavaju redosljed radnji.

The process od adding the Thumbnail is described in the following image. Follow the arrows with numbers that show the order of steps.

Priprema sličice ovisi o Skinu (grafičkom templejtu) koji koristi Vaša web trgovina.

Preparation of the image depends of the Skin (graphic template) your web shop uses.

BizzyBeeShop templejti koriste 150x150 pixela sličicu JPG formata.

BizzyBeeShop templates use the images in JPG format, size 150x150 pixels.

Vodite računa da ćete morati postaviti sličicu za svaki web koji imate. Teoretski, svaki web može imati drugačiju rezoluciju sličice koja se na njemu očekuje.

Be aware, you will have to add the images for every web you have. Theoretically, each web can have a different image resolution it expects.

Svi KB članci
Da biste redovno pratili sve naše novosti i zanimljivosti...